PUL-hantering

Information om behandling av personuppgifter– information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatbyrån Tuhkanen AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. När du anlitar oss lämnar du samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål.

Du samtycker genom lämnandet av uppdraget till att uppgifter om namn och personnummer, ärenden m.m. registreras i Advokatbyråns klientregister, fakturaregister, redovisningsprogram, mallahanteringsprogram, e-posthantering såväl vad avser ankommande som utgående post med eller utan bifogade filer, databehandling av inkommande post m.m

 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

  • det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,
  • då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,
  • om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
  • för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrån Tuhkanen AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån Tuhkanen AB om användningen av de personuppgifter som rör dig.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direkt marknadsföringsändamål.

Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på [email protected] eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokatbyrån Tuhkanen AB, Org.nr: 556772-3191, Adress: Box 11, 95321 Haparanda. Telefon: 0922-10800. Websida: www.tuhkanen.se